បច្ចុប្បន្ន យើងមិនអាចផ្តល់សេវារ៉ូមីង ឬហៅក្រៅប្រទេសបានទេ ប៉ុន្តែការផ្ញើសារទៅអន្តរជាតិគឺមិនគិតថ្លៃ និងគ្មានដែនកំណត់។

ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងទៅទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកអាចស្វែងរកផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង (https://gophonebox.com/plans/)។