1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬកម្មវិធី Self Serve របស់យើង។ ផែនការ > ផ្លាស់ប្តូរផែនការ > ជ្រើសរើសផែនការ > បញ្ជាក់ សូមចុចទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
  2. ទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ CS Channel
e-mail [email protected]
Kakaotalk PhoneBox (Plus Channel)
LINE @phoneboxcanada
Wechat phonebox canada
whatsapp 1-403-966-2412
Livechat gophonebox.com

<aside> ➡️ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ Telus អ្នកអាចស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងដោយគ្រាន់តែទាក់ទងមកយើងប៉ុណ្ណោះ។

</aside>